Buddha image in the Palilai Forest Posture on Wednesday (After Sunset)
หน้าแรก » คุยเฟื่องเรื่องพระ » Buddha image in the Palilai Forest Posture on Wednesday (After Sunset)
"ครั้งพุทธกาลพระทรงปลงสังเวช ด้วยเกิดเหตุสงฆ์แบ่งฝ่ายไม่ประสาน จึงเสด็จจากไปในดงดาน ถึงหมู่บ้านปาลิไลยก็ไกลกังวล

Share : แบ่งปันไปยัง facebook

 ข่าวสารอื่นๆ

ประกาศจากระบบ